Alppisara Jenni: Kestävän kehityksen edistäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden ympäristökyselyn pohjalta

Julkaistu 29.03.2021

Tekijä(t): Alppisara Jenni, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2021, agrologi (AMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) haluttiin selvittää, mitä ympäristöön liittyviä asioita opiskelijat pitävät tärkeinä. JAMKin epävirallinen ympäristötyöryhmä toteutti opiskelijoille suunnatun kestävän kehityksen kyselyn tammikuussa 2020 osana hanketta nimeltä Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (KiertotalousAMK-hanke). Kyselyssä
selvitettiin opiskelijoiden asenteita ja mielipiteitä ympäristövaikutuksista heidän omassa arjessaan ja JAMKin toiminnassa, sekä toimenpide-ehdotuksia kestävän kehityksen edistämiseksi JAMKissa. JAMK oli mukana KiertotalousAMK-hankkeessa, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä ammattikorkeakouluissa. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2020 ja sen rahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimusote oli tutkimuksellinen kehittämistyö. Aineistona toimi opiskelijoiden ympäristökysely ja aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Opiskelijakyselyn lisäksi
tavoitteena oli viedä käytännön toteutukseen jokin kyselyn pohjalta esiin nouseva asia. Kyselyn tuloksista selvisi kiinnostavia, ajankohtaisia ja tärkeitä opiskelijoiden näkökulmia
ympäristöasioiden edistämiseksi JAMKissa. Keskeisimmät esiin nousseet aiheet JAMKin toiminnassa olivat ruokahävikki ja kierrätysmahdollisuuksien vähyyys. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin jo heti alkuun JAMKin ruokapalvelukilpailutuksessa ja uusien jäteastioiden hankinnassa. Tulosten pohjalta tuotettiin myös jätteiden lajitteluohjeet uusien jäteastioiden
yhteyteen. Tuloksia voidaan hyödyntää JAMKin ympäristötyössä myöhemmässäkin vaiheessa.

Tuloksista on pääteltävissä, että opiskelijoiden keskuudessa tunnistetaan jo nyt hyvin laaja-alaisesti erilaisia ympäristövaikutuksia. Vastausten perusteella opiskelijat kokevat
ympäristöasiat merkityksellisiksi ja oman mielipiteen esille tuomisen tärkeäksi. Opiskelijoilta on mahdollista saada ajankohtaisia ja uusia näkökulmia ympäristöasioihin, joten heidän mielipidettään kannattaa kuunnella ja huomioida päätöksenteossa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin