Antila Iina: Nautoihin kohdistuvat hyvinvointiratkaisut navettainvestoinneissa

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Antila Iina, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Tieto eläinten hyvinvoinnista on kehittynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiedon lisääntyessä myös tuotantoeläinten hyvinvointiin kiinnitetään niin tuottajien kuin kuluttajienkin keskuudessa enemmän huomiota. Hyvinvointi on myös kannattavuustekijä maitotiloilla, sillä hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin kuin huonosti voiva. Tuottajille onkin tarjolla paljon erilaisia hyvinvointiratkaisuja, joilla nautojen hyvinvointia voidaan lisätä ja kehittää. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia ratkaisuja tuottajat ovat tehneet navettainvestoinneissaan nautojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tutkittiin, millaisia ratkaisuja tuottajat olivat alun perin harkinneet ja mitkä ratkaisuista oli lopulta toteutettu käytännössä.

Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltaviksi valittiin viisi maidontuotantoon erikoistunutta maatalousyrittäjää eri puolilta Suomea. Kaikki haastateltaviksi valikoituneet tilat olivat pihattonavetoita, joiden investoinnit oli toteutettu vuosien 2016–2018 välisenä aikana.

Tutkimustuloksista selvisi, että tuottajat olivat panostaneet investoinneissaan eläinten hyvinvointiin varsinkin parsikalusteiden, ilmanvaihdon, valoisuuden ja liikkumatilan osalta. Tärkein tuottajien käyttämä tietolähde investointeja suunnitellessa oli muiden maataloustuottajien kokemukset. Syitä suunniteltujen hyvinvointiratkaisujen hylkäämiseen olivat niiden kallis hinta, käyttökokemusten puutteet ja halutun tuotteen puuttuminen tavarantoimittajalta. Tutkimustuloksissa kuvaillaan investoinneissa toteutetut hyvinvointiratkaisut sekä ratkaisujen valintaan vaikuttaneet taustatekijät. Tuottajat pitivät nautojen hyvinvoinnin edistämistä tärkeänä asiana, johon oli kannattavaa investoida.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin