Granqvist Noora: Karitsoita kaikkina vuodenaikoina, ympärivuotinen ja tihennetty karitsointi

Julkaistu 16.09.2020

Tekijä(t): Granqvist Noora, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (AMK)

Opinnäytetyössä tutkittiin mahdollisia muutoksia siirryttäessä tavanomaisesta karitsoinnista ympärivuotiseen tai tihennettyyn karitsointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota mahdollisimman kattavasti tietoa ympärivuotisesta ja tihennetystä karitsoinnista.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksella, kirjallisuuskatsauksella, rehun- ja tilantarve- ja maataloustukilaskelmilla. Kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä lampureille. Verkkokyselyn tavoitteena oli selvittää mahdolliset tiinehtyvyysongelmat eri vuodenaikoina ja mahdollisia syitä tiinehtyvyyden heikentymiseen. Rehuntarvelaskelmissa verrattiin vuosittaista kuiva-ainekilojen tarvetta eri karitsoittamistavoissa sekä tähän tarvittavaa peltopinta-alaa. Tilantarve- ja maataloustukilaskelmista saatuja tuloksia verrattiin eri karitsoittamistapojen kesken.

Tutkimuksissa selvisi, että uuhilla on tiinehtyvyysongelmia keväisin. Mahdollisia syitä heikkoon tiinehtyvyyteen on uuhien liian alhainen kuntoluokka astutusaikana. Tiloilla käytettiin vain vähän kiimaan tuloa parantavia keinoja ja lyhyttä astutusaikaa. Tilantarvelaskelmissa selvisi, että suurin tilantarve on tihennetyssä ja pienin ympärivuotisessa karitsoinnissa. Rehuntarve on suurin tihennetyssä ja pienin tavanomaisessa karitsoinnissa. Peltopinta-alantarve on suurin tihennetyssä ja pienin ympärivuotisessa karitsoinnissa. Maataloustukilaskemissa tuet pääsääntöisesti laskevat siirryttäessä ympärivuotiseen tai tihennettyyn karitsointiin.

Uuhien tiinehtyvyyttä voitaisiin parantaa riittävällä ruokinnalla, pidemmällä astutusajalla ja käyttämällä erilaisia keinoja kiimaan tulon parantamiseksi. Tihennetyssä karitsoinnissa useat karitsointikerrat kasvattavat rehun- ja tilantarvetta. Ympärivuotisessa karitsoinnissa rehuntarve kasvaa karitsoiden sisäkasvatuksen ja useamman astutuskerran takia.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin