Hintikka Birgitta: Kuluttajatutkimus luomukananmunan markkina-asemasta Keski-Suomessa

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Hintikka Birgitta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Luomutuotteiden myynti on kasvussa ja kasvun ennustetaan kiihtyvän tulevina vuosina. Luomutuotteiden kysynnän kasvun myötä luomutuottajia tarvitaan lisää, jotta kuluttajien kasvaviin tarpeisiin pystytään vastaamaan ja tuotteiden kotimaisuusaste säilyttämään. Luomukananmunilla on merkittävä rooli luomumarkkinoilla. Niillä on euromääräisesti suurin markkinaosuus kaikista luomutuotteista.

Tavoitteena oli selvittää kuluttajatutkimuksen avulla, mikä on luomukananmunien markkina-asema Keski-Suomessa. Opinnäytetyössä selvitettiin, mitkä ovat tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ja mistä kuluttaja ostaisi mieluiten luomukananmunia. Lisäksi kyselytutkimuksen avulla selvitettiin kuluttajien kananmuniin liittyviä käyttökohteita ja määriä. Työn tilaajana toimi Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa- koulutushanke.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Kuluttajatutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja tutkimusalueeseen kuuluivat kolme keskisuomalaista kuntaa, Jyväskylä, Jämsä ja Uurainen. Tutkimuskyselyyn vastasi kahden viikon aikana 196 kuluttajaa.

Kuluttajien suhtautuminen luomukananmuniin on pääasiassa myönteinen. Eniten luomukananmunia käyttävät 30–49-vuotiaat naiset. Tutkimustulosten perusteella kananmunien päivittäinen kulutus on runsasta. Kananmunia syödään eniten sellaisenaan, asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta. Kananmunia käytetään enemmän leivonnassa ja ruoanlaitossa maalla kuin kaupungissa. Tärkeimmät ostopäätökseen liittyvät tekijät olivat eläinten hyvinvointi, laatu ja hinta. Lisäksi kuluttajat olivat hyvin tietoisia luomu- ja lattiakananmunien tuotantoon liittyvistä asioista.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin