Honkanen Elisa: Iso-Jurvo järven ja Pieni-Jurvo järven vesiensuojelusuunnitelma

Julkaistu 29.03.2021

Tekijä(t): Honkanen Elisa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2021, agrologi (AMK)

Tulevaisuudessa ennustetaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyvän vuoden ajasta riippumatta. Tulva- ja kuivuusjaksot tulevat tehostamaan veden liikkumista maa-alueilla. Tästä johtuen vesiensuojelusuunnitelmien laatiminen tulee näillä näkymin lisääntymään etenkin pohjavesialueilla. Suunnitelmien avulla halutaan mm. varautua ja tunnistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia vesistöriskejä.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vesiensuojelusuunnitelma Iso-Jurvo järvelle ja Pieni-Jurvo järvelle. Järvet sijaitsevat Suolahden Natura 2000-alueella Äänekoskella. Vesiensuojelusuunnitelman tavoitteena on tuoda esille tietoja tarkasteltavien järvien nykytilanteesta, kuormitustekijöistä ja mahdollisista kuormituskohteista. Samalla suunnitelmassa mietittiin keinoja olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden tehostamiseksi. Opinnäytetyössä selvitettiin myös alueen vakituisten asukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden halukkuutta toimia Iso-Jurvo järven ja Pieni-Jurvo järven hyväksi.

Tutkimustapana käytettiin laadullista tutkimusta, johon yhdistettiin piirteitä määrällisestä tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Webropol-sovellusta hyödyntäen 14.05.2020-14.06.2020. Kyselyn vastausten ja kerätyn taustatiedon perusteella järvien tila on tällä hetkellä hyvä. Pahimmaksi kuormituslähteeksi tunnistettiin metsätalouden hoitotoimenpiteet. Mahdollisia kuormituslähteitä löydettiin eri puolilta Iso-Jurvo järveä ja Pieni-Jurvo järveä. Lähitulevaisuudessa tunnistettua kohdetta tai kohteita voitaisiin hyödyntää PuumaVesi-hankkeessa tai tehostaa niitä erilaisien patorakennelmien avulla. Vakituiset ja vapaa-ajanasukkaat ovat kiinnostuneita toimimaan järvien hyväksi.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin