Ignatius-Eskelinen Sonja: Agrologiyhteistyön kehittäminen maatalouden työterveyshuollossa. Case Terveyspalvelu Verso

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Ignatius-Eskelinen Sonja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Maatalouden työterveyshuollon moniammatillisen tiimin työterveysyhteistyössä maatalouden asiantuntijan osaamista käytetään erityisesti tilakäynneillä ja tarpeenmukaisesti muussa yhteistyössä ammattihenkilöiden arvioon perustuen.

Tutkimuksen tavoitteena oli nostaa esille työterveyshuollon maatalouden moniammatillisen tiimin näkökulmia ja koettuja kehittämiskohteita agrologiyhteistyöstä tiimityössä, sekä maatalousyrittäjien odotuksia ja kokemuksia tilakäyntien agrologiyhteistyölle. Tuloksia voidaan hyödyntää Terveyspalvelu Verson työterveyshuollon maatalouden asiantuntijatoiminnan kehitystyössä sekä työterveystiimin ja -verkoston yhteistyötapojen kehittämisessä. Tuloksia hyödyntäen maatalouden työterveyshuollon palvelukokonaisuutta voidaan kehittää asiakastarpeisiin vastaten.

Tutkimusotteena käytettiin työelämää kehittävää case-tutkimusta. Tutkimuskysymyksillä selvitettiin maatalousyrittäjien ja työterveystiimin odotuksia työterveyshuollon agrologiyhteistyöltä sekä sitä, kuinka agrologin työpanosta voidaan hyödyntää moniammatillisessa työterveystiimissä. Aineistonkeruu toteutettiin sähköisin verkkokyselyin kokonaistutkimuksena Terveyspalvelu Verson maatalouden moniammatilliselle työterveystiimille (vastausprosentti 59 %) sekä asiakasmaatalousyrityksille (vastausprosentti 23,7 %). Analysointi toteutettiin tilastollisena analysointina SPSS-ohjelmalla sekä laadullisena sisällönanalyysina.

Maatalousyrittäjät odottivat agrologilta vahvaa maatalouden asiantuntemusta tilakohtaisten työterveydellisten seikkojen kehittämisen tueksi. Työterveystiimi odotti tukea ja vahvistusta asiakaslähtöisen työn sujuvuuden mahdollistamiseksi. Aktiivisuus, tilakohtaisuus ja konkreettiset kehittämisehdotukset korostuivat molempien ryhmien odotuksissa. Kehittämisehdotuksina voitiin esittää tilakäynnin kokonaisprosessin kehittäminen erityisesti ennakkovalmistelun ja raportoinnin osalta sekä uudistuviin työtapoihin panostaminen.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin