Jokinen Essi: Maaseutualueiden kaavoitus maatalouden näkökulmasta, tapausesimerkit Saarijärven kaupungista

Julkaistu 16.09.2020

Tekijä(t): Jokinen Essi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (AMK)

Maankäytön suunnittelulla sovitetaan yhteen alueiden eri käyttötarkoituksia. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vaikutuksia kaavoituksella voi olla maatalouden kannalta sekä lisätä maatalousalan toimijoiden tietoisuutta kaavoituksen mahdollisuuksista ja vaikutuksista.

Tieto pohjautuu maankäytön suunnittelua ohjaaviin voimassa olevan lain ja asetuksen määräyksiin ja niiden soveltamiseen. Lisäksi hyödynnettiin asiantuntijoiden tekemiä julkaisuja. Opinnäytetyöprosessin aikana oli meneillään maankäyttö‐ ja rakennuslain kokonaisuudistus, ja työssä on huomioitu tarkasteluhetkenä voimassa ollut viimeisin tieto. Käytännön tasolla maaseutualueiden kaavoitusta ja sen vaikutuksia arvioitiin Saarijärven kaupungin alueelle laadittujen kolmen erilaisen kaavan avulla.

Maaseutualueiden maankäytön suunnittelussa on tärkeää alueiden erityispiirteiden huomioiminen sekä tavoitteiden kannalta tarkoituksen mukainen suunnittelutarkkuus. Kaavoitusprosessissa puolestaan olennainen rooli on riittävällä vuorovaikutuksella. Maatalouden näkökulmasta kaavoituksella voidaan saavuttaa merkittäviäkin hyötyjä, kun kaavoitus perustuu todelliseen tarpeeseen ja sillä onnistutaan ratkaisemaan kaavoitustarpeen lähtökohtana olleet kysymykset. Epätarkoituksenmukainen ja puutteellisiin tietoihin perustuva kaavoitus voi puolestaan aiheuttaa maataloudelle haittaa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin