Kantanen Mikko: Lannasta liikennepolttoainetta

Julkaistu 30.04.2021

Tekijä(t): Kantanen Mikko, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2021, agrologi (YAMK)

Biotalous ja kiertotalous mahdollistavat ravinteiden tehokkaan kierrätyksen sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisen puhtaan teknologian avulla. Biokaasu on uusiutuvaa ja vähäpäästöistä kotimaista energiaa. Biokaasun avulla kierrätetään ravinteet sekä hiili, tällöin vähennetään mineraalisten ja fossiilisten lannoitteiden ravinnekuormitusta vesistöihin.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lakeuden Etappi Oy. Työn tilaaja halusi taustatietoa tulevan projektin pohjaksi.

Teoriaosuudessa käsiteltiin biokaasutuotannossa käytettäviä erilaisia teknologisia vaiheita, kuten biokaasureaktorissa tapahtuvan hajoamisprosessin päävaiheita, prosessin toimintaedellytyksiä, erilaisia biokaasuprosesseja, biokaasua ja mädätysjäännöstä. Lisäksi käsiteltiin biokaasun koostumusta, puhdistusta, jalostusta sekä biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä biokaasulaitoksen lähialueiden lantaa tuottaville maatiloille. Kyselytutkimus analysoitiin hyödyntäen verkkokyselyjärjestelmän analysoinnin osiota.

Tutkimustulosten tärkeimmät havainnot liittyivät lannan saatavuuteen biokaasulaitokselle ja sen käytön hyötyihin, mädätysjäännöksen hyötyihin lannoitteena peltoviljelyssä, biokaasun mahdollisuuksiin maatilalla sekä biokaasun hyötyihin liikenteessä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Kyselytutkimuksella saatiin ratkaisu opinnäytetyön tutkimusongelmaan. Kyselyyn osallistuneet maatilat haluavat tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa biokaasulaitoksen kanssa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin