Koivisto Jaana: Ratsastusreittien hyödyntäminen luontomatkailukohteina Kangasalla

Julkaistu 16.05.2022

Tekijä(t): Koivisto Jaana, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2022, agrologi YAMK

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilaajalle, Business Kangasala Oy:lle tietoja avuksi hevosmatkailun toimintaedellytysten kehittämiseen Kangasalla. Tutkimuksessa keskityttiin luontomatkailulliseen näkökulmaan ja luonnossa kulkeviin ratsastusreitteihin.

Tietoperustassa tarkasteltiin hevosmatkailua luontomatkailuna, reittejä koskevia sääntöjä ja säädöksiä sekä reittien perustamista. Lisäksi käsiteltiin hevosmatkailun ekologisia kysymyksiä.
Tutkimuksessa toteutettiin kaksi kyselyä, joista toinen suunnattiin potentiaalisille asiakkaille ja toinen hevosmatkailualalla toimiville yrittäjille.

Selvitystyön tuloksena saatiin selkeä kuvaus reittien luomisen prosessista ja siinä huomioon otettavista seikoista. Kyselyiden tuloksena piirtyi tyyppikuva hevosmatkailupalveluiden asiakkaasta, joka hakee ennen kaikkea laatua ja ystävällistä palvelua sekä kattavia oheispalveluita hevosmatkailupalveluiden yhteyteen. Luontoreittien tärkeys korostui ja niiltä toivottiin paitsi elämyksiä ja vaihtelevuutta, myös turvallisuutta. Turvallisuusnäkökulma korostui myös alan yrittäjien vastauksissa.

Tutkimus antoi paljon ideoita, mutta myös vastuuta alueelliselle kehittäjätaholle, tässä tapauksessa Business Kangasala Oy:lle. Kehittäjäorganisaatio voi olla eri tahojen kokoonkutsuja ja etenkin reittejä perustettaessa aktiivinen toimijataho. Myös kestävän matkailun ja ekologisten toimintatapojen edistäminen vaatii kunnilta ja kaupungeilta vähintäänkin resursseja yrityksille ja muille toimijoille annettavaan neuvontatyöhön.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin