Korhonen Petra: Agrologikoulutus ja sen vastaavuus työelämään

Julkaistu 16.05.2022

Tekijä(t): Korhonen Petra, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2022, agrologi AMK

Selvityksen tavoitteena oli selvittää, miten agrologikoulutus vastaa työelämän vaatimuksia, kuinka valmistuneet agrologit olivat työllistyneet ja olivatko työnantajat tyytyväisiä agrologien osaamiseen sekä kuinka agrologikoulutusta voitaisiin kehittää. Mustialassa vuonna 1988 tehtiin projektityö, mikä toimi pohjana ja tulosten vertailuaineistona selvityksessä. Näiden lisäksi kartoitettiin oppilaitosten opetussuunnitelmien rakennetta ja kuinka opinnot jakautuivat eri oppilaitoksissa. Selvityksen toimeksiantajana oli Agrologien Liitto ry ja yhteyshenkilönä toiminnanjohtaja Anne Laitinen.

Vastauksia kysymyksiin haettiin kyselyn avulla agrologeilta ja työnantajilta. Kysely rajattiin Suomessa vuosina 2016–2020 valmistuneisiin agrologeihin ja työnantajiksi valittiin satunnaisesti yrityksiä eri toimialoilta, joissa agrologeja todennäköisesti työskenteli. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2021 sähköisellä lomakkeella, käyttäen Webrobol-ohjelmistoa. Linkki kyselyyn lähetettiin 649 agrologille (AMK), joista 98 vastasi kyselyyn ja heistä päätoimisia yrittäjiä oli 10 %. Päätoimisina yrittäjinä toimivat agrologit rajattiin tuloksista pois, mutta heiltä saatiin arvokasta tietoa koulutuksen kehittämiseen. Työnantajia, joille kysely lähetettiin oli 55, joista 9 vastasi kyselyyn.

Tulosten perusteella 82 % agrologeista työllistyi neljän vuoden sisällä valmistumisesta. Koulutusta pidettiin pintaraapaisuna perustellen, että syvempi osaaminen jäi vähemmälle laaja-alaisten opintojen takia. Varsinaiseen erikoistumiseen toivottiin panostusta. Agrologit ehdottivat muun muassa käytännön lisäämistä ja yhtenäisempiä opetussuunnitelmia oppilaitosten välillä. Agrologit ja työnantajat toivoivat tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän yritysten kanssa.

Voidaan siis todeta, että koulutusta halutaan kehitettävän käytännönläheisemmäksi ja työelämän yritykset saatava vahvasti mukaan opiskeluvaiheeseen. Tänä päivänä agrologeja työskentelee edelleen paljon myös yrittäjinä, joten erikoistumiseen suuntautuviin opintoihin halutaan selkeämpiä linjoja. Opetussuunnitelmien yhtenäistäminen takaisi tulevaisuudessa agrologien yhtenäisemmän osaamisen, oppilaitoksesta riippumatta.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin