Kulhelm Emilia: Pyöreän puun hyödyntäminen maatalouden rakennusaineena

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Kulhelm Emilia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Suomen puuvarannot ja maamme kasvupaikkojen kyky tuottaa rakennuksien rakennusraaka-aineeksi soveltuvaa materiaalia on huomattava. Historiassa puu on ollut suosituimpia rakennusmateriaaleja, mutta viime vuosikymmeninä puun käyttö rakennusteollisuudessa on taantunut uusien ratkaisujen ja materiaalien yleistyessä. Puun käyttö sen luonnollisessa muodossa, pyöreänä, on jäänyt unholaan sahatavarateollisuuden myötä.

Puu pitää sisällään valtavan määrän ominaisuuksia, jotka erottavat puuaineksen positiivisessa valossa korvaajistaan. Uusiutuvana raaka-aineena puun käytön arvellaan kuitenkin yleistyvän uudelleen, ympäristötietoisuuden lisäännyttyä. Pyöreän puun etuja kuitenkin olisivat sen tuotannollisten ja jalostuksellisten kulujen sekä tuotannosta aiheutuvien päästöjen vähyys. Biopohjaisena materiaalina puuaineksen kestävä ominaisuus on sen kierrätettävyys. Toinen ilmastonmuutoksen kannalta oleellinen ominaisuus on puuaineksen kyky sitoa ilmakehän hiilidioksidia itseensä sen koko elinkaaren ajaksi.

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta pyöreän puun hyödyistä sekä sen käyttöä ohjaavista tekijöistä. Aiheesta koottiin opaskokonaisuus, joka on suunnattu pääosin maanviljelijöille, jotka pystyvät hyödyntämään omaa metsätalousmaataan rakennusraaka-aineen keräämiseen. Pyöreän puun käytöstä on olemassa vanhaa opasmateriaalia, joka on jäänyt päivittämättä tähän päivään. Opinnäytetyön pohjalta luotuun oppaaseen päivitettiin vanhaksi jäänyttä tietoa, käyttäen lähteinä asiantuntijoita sekä kirjallisuutta. Päivitetty opas esittelee pyöreää puuta puulajikohtaisesti ottaen huomiota puulajien ominaisuudet ja puutavaran hyödyntämisen eri käyttökohteissa. Opas ottaa kantaa myös aihepiiriä koskevaan lainsäädäntöön sekä verotuksellisiin hyötyihin. Opas julkaistaan PDF -muodossa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin