Laulajainen Jaana: Opas rotaatiolaidunnukseen – tavoitteena hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Laulajainen Jaana, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli koota kotieläintilallisia varten mahdollisimman kattava ja visuaalisesti selkeä opas hiiltä maksimaalisesti sitovasta laidunnuksesta eli rotaatiolaidunnuksesta. Nykyisessä maailman tilanteessa maatalous elää murrosvaiheessa, sillä ruuantuotanto tulee turvata, mutta samanaikaisesti sen tuottamisen aiheuttamia päästöjä tulisi pyrkiä pienentämään. Tämän takia haluttiin selvittää keinoja pienentää maatilojen päästöjä, jolloin tutkittavaksi ilmiöksi valikoitui hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus eli rotaatiolaidunnus.

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka aineistonkeruumenetelmät ja -analyysimenetelmät mukailivat joustavasti kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Aineisto kerättiin julkisista dokumenteista, minkä lisäksi oppaaseen haluttiin tuoda käyttäjäkokemuksia ja asiantuntijakommentteja. Näiden keräämiseksi toteutettiin kysely Webropol- kyselyohjelmistolla 16 henkilölle, jotka olivat rotaatiolaidunnuksen asiantuntijoita tai maatilayrittäjiä ja harjoittavat tilallaan rotaatiolaidunnusta. Vastausprosentti oli 56. Saatu tieto analysoitiin sisältömenetelmää ja kvantifiointia käyttämällä.

Kyselytutkimuksen perusteella rotaatiolaidunnus koettiin suunnitelmalliseksi laidunnukseksi, jossa eläimet viipyvät samalla lohkolla lyhyen ajan. Asiantuntijat uskoivat rotaatiolaidunnuksella olevan merkittäviä vaikutuksia ympäristön ja ilmaston näkökulmasta, kun taas maatilayrittäjät painottivat rotaatiolaidunnuksen positiivisuudessa enemmän huomiota tuotantoa parantaviin tekijöihin ja pitivät ympäristö- ja ilmastonäkökulmia menetelmän mukanaan tuomina positiivisina tekijöinä. Kyselyn lisäksi opinnäytetyön lopputuloksena syntyi 28 sivuinen opas, joka käsittelee hiilensidonnan käytänteitä sekä rotaatiolaidunnusta.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin