Liukkonen Tiina: Maitotilan työohjesovellus, työohjevideot työpisteille

Julkaistu 16.09.2020

Tekijä(t): Liukkonen Tiina, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (AMK)

Teknologian kehitys maatiloilla on nopeaa ja saatavilla on erilaisia mobiilisovelluksia helpottamaan maatiloilla tehtäviä töitä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten älypuhelimeen ladattavilla QR- ja AR-sovelluksella vastattaisiin nykypäivän työhön opastuksen haasteisiin maitotiloilla. Haasteita voivat olla esim., että työohjeet ymmärretään väärin, työhön opastukseen ei ole riittävästi aikaa ja työohjeita ei ole helposti saatavilla työpisteillä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten videoidut työohjeet saadaan maitotiloilla työpisteille helposti katsottaviksi ja kaikille samalla tavalla ymmärrettäviksi.

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksessa haastateltiin maitotiloilla työskenteleviä henkilöitä vuoden 2019 kesällä ja syksyllä. Lisäksi kerättiin tietoa kirjoista ja sähköisistä materiaaleista. Tutkimuksessa laadittiin työohjevideot suomen- ja englanninkielisinä HRV Farm Oy:lle. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat maitotilalla työskentelevät suomen- ja ulkomaankieliset työntekijät. Työohjevideoita kokeiltiin HRV Farmin navetan työpisteillä helmi–huhtikuun 2020 aikana.

Lopputuloksena selvisi, että QR-koodit toimivat työpisteillä alun ongelmien jälkeen hyvin ja työohjevideot olivat helposti ymmärrettäviä ja selkeitä. Parannettavaa löytyi muun muassa koodien näkyvyydessä työpisteillä ja internetyhteyksissä. Konkreettisena tuloksena saatiin suomen- ja englanninkieliset työohjevideot, jotka jäivät HRV Farmille kokeilun jälkeen käytettäviksi.

Johtopäätöksenä voidaan todeta työohjevideoista olevan hyötyä maitotiloille perehdytyksen tukena. Jatkotutkimuksen aiheena on AR-sovellusten käytön mahdollisuudet laajemmin maitotiloilla työohjeiden laadinnassa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin