Penttinen Marko: Lisätuloja talliyrittäjille. Hevosenlannassako vastaus?

Julkaistu 03.06.2020

Tekijä(t): Penttinen Marko, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (YAMK)

Agrologiopiskelija (YAMK) Marko Penttinen on kirjoittanut opinnäytetyön hevosenlannan hyötykäytöstä. Tutkimus suoritettiin Killerin alueen talliyrittäjien hevosenlannan käsittelytarpeen vähentämiseksi. Tutkimuksessa osoitettiin, ettei hevosenlannan käyttäminen lannoitteena puutarhaviljelyssä ole kovin tunnettua. Tunnettavuuden lisäämiseksi tarvitaan tukitoimia myös muilta toimijoilta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössa HELMET ­kärkihankkeen kanssa. Tutkimuksessa kartoitettiin Killerin alueen talliyrittäjille mahdollisesti hankittavan rumpukompostorin käytöstä syntyvän lopputuotteen käyttäjiä. Syntyvä lopputuote on ravinnerikas kierrätyslannoite, jota voidaan käyttää puutarhaviljelyssä tai peltolannoitteena. Lopputuote soveltuu myös luomutuotantoon. Tavoitteena tutkimuksella oli löytää yksi tai muutama potentiaalinen lopputuotteen käyttäjä tai mahdollinen jälleenmyyjä syntyvälle lopputuotteelle. Lopputuotteen käyttäjiä löytyi lähinnä kokeiluluontoiseen käyttöön. Myös lopputuotteen menekkiä olisi lisännyt jatkojalostaminen.

Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusotteella. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna ja sen toteuttaminen alkoi syyskuussa 2018 ja kesti helmikuun loppuun 2019. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Tutkimus osoittaa, ettei yhtä varsinaista lopputuotteen käyttäjää löytynyt. Osalla haastateltavilla tarve on pieni verrattuna syntyvän lopputuotteen määrään ja osalle lopputuote on ennalta tuntematon ja sen käytön arviointi on lähinnä kokeiluluontoista. Muutamalle haastateltavalle syntyvää lopputuotetta olisi pitänyt jatkojalostaa helpommin käytettävään muotoon. Myös syntyvä lopputuote olisi pitänyt pakata helposti käsiteltävään pakkaukseen myynnin edistämiseksi.

Tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää mietittäessä mahdollista rumpukompostorin hankintaa Killerin alueen talliyrittäjille sekä mietittäessä mahdollisia jatkotoimia hevosenlannan tunnettavuuden lisäämiseksi puutarhaviljelyn lannoitteena. Killerin alue sijaitsee Jyväskylän kaupungissa, Vesangantien varressa, Killerin raviradalla. Alueella on n. 130 hevosta ja hevosenlantaa syntyy n. 3000 m3 vuodessa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin