Pitkänen Henna: Biokaasupotentiaali käyttöön metsäteollisuuden lietteistä

Julkaistu 24.02.2021

Tekijä(t): Pitkänen Henna, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2021, agrologi (AMK)

Kansallisen biokaasuohjelman tarkoituksena on edistää toimenpiteitä, jotka mahdollistavat ottamaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaalin, kehittää Suomen elinvoimaisuutta ja auttavat pääsemään ilmastotavoitteisiin. Biokaasuohjelma laaditaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan. Maatalouden massoissa on suurin biokaasupotentiaali, mutta onko metsäteollisuuden (kemiallisen sellun) lietteitä järkevää jalostaa biokaasuksi? Mitkä ovat mahdolliset toimenpiteet, että investointeja syntyisi ja lietteiden jalostaminen biokaasuksi edistyisi? Näihin kysymyksiin vastattiin tilaajalle, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:lle, joka on mukana asiantuntijana Suomen biokaasuohjelmaa varten laaditussa työryhmässä.

Vastauksia kysymyksiin saatiin asiantuntijahaastatteluin. Haastateltavat edustivat tutkimuslaitosta, edunvalvontajärjestöä, biokaasuteknologian asiantuntijayritystä sekä metsäyhtiöitä. Tietoperustaan valittiin kokonaisuuden ymmärtämiseksi selvitys siitä, kuinka lietteet syntyvät ja tutustutaan ympäristöluvan kautta Äänekosken tehdasintegraatissa toimivaan biokaasulaitokseen.

Haastatteluaineisto jaoteltiin vastauksina tutkimuskysymyksiin ja lietteiden hyödyntäminen biokaasulaitoksessa sai SWOT-analyysin. Haastatteluista koottiin vielä kiinnostavia nostoja teemoittain ja lopulta aineistosta tehtiin johtopäätökset.

Kemiallisen sellun lietteitä ei ole järkevää hyödyntää biokaasulaitoksessa yksinään. Perusteena on mm. huono taloudellinen kannattavuus ja heikko metaanin tuotto. Biokaasulaitos, jonne tuotaisiin muitakin massoja, voisi olla järkevämpi vaihtoehto, edes osalle lietteistä. Bisnesmallia, jossa on ulkopuolinen toimija, tulisi kehittää. Yhteismädätyslaitoksesta saatavien hyötyjen täytyy olla ympäristövaikutuksia suuremmat. Lietteiden sisältämän energian lisäksi olisi hyvä saada hiili ja ravinteet talteen. Tarvitaan tutkimusta ja pilotointia.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin