Rahinantti Mia: Saarijärven kaupungin ilmastostrategian toimenpideselvitys

Julkaistu 16.05.2022

Tekijä(t): Rahinantti Mia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2022, agrologi YAMK

Ilmaston lämpenemistä on hidastettava kaikin mahdollisin keinoin. Tuoreimmat IPPC:n raportoinnit osoittavat, että ilmastotoimilla on kiire, mikäli halutaan pysyä vielä siedettävässä 1.5 asteen ilmaston lämpenemisen tasossa. Suomi on asettanut tavoitteeksemme olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian tämän jälkeen. Suomeen on perustettu kuntien ilmastotyön avuksi ilmastoverkostoja, joilla on kunnianhimoisemmat tavoitteet päästövähennyksissä.

Saarijärven kaupungilla ei vielä ole määritelty ilmastotavoitteita. Ilmastotyö ei myöskään näy nykyisessä kuntastrategiassa, eikä jo tehtyjä toimenpiteiden päästövähennyksiä ole nostettu esiin ilmastotekoina. Saarijärven kaupungin ilmastostrategian toimenpideselvityksen tilaajana on ollut Saarijärven kaupunki.

Laaditussa työssä on esitetty olemassa olevia ilmastoverkostoja ja näiden päästövähennystavoitteet, sekä kriteerit mukaan pääsemiseksi. Tutkimus selvitti ilmastoverkostojen antamat hyödyt ja mahdolliset haasteet kunnille. Vaihtoehtona tarkasteltiin liittymättömyyttä mihinkään verkostoon.

Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2021 – 2022 aikana monimenetelmätutkimuksena. Työn aihetta tutkittiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Määrällinen aineisto kerättiin sähköisenä kyselynä, laadullinen aineisto teemahaastatteluna. Teemahaastatteluilla syvennettiin määrällisen aineiston tuloksia. Näistä tehdyn sisältöanalyysin kautta laadittiin kooste, joka tuo esiin kyselyihin vastanneiden ja haastateltujen näkemyksiä ja kokemuksia kuntien verkostotoiminnassa mukana olemisesta.

Selvityksen havainnollistamisessa on käytetty hyväksi PESTE-analyysiä ja tämän pohjalta on laadittu SWOT-analyysit kaikille esitetyille vaihtoehdoille. SWOT-analyysin avulla voitiin märittää kaupungin toimintaympäristön muutostekijät ja niiden rooli kaupungin eri tavoitteisiin nähden.

Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasupäästölaskeman periaatteita on avattu ja analysoitu sen antamaa skenaariotyökalun tuloksia Saarijärvelle.
Kaupungin onnistuneen ja toimivan ilmastostrategian luomisessa on esitelty toimenpidesuositus, sekä Kuntaliiton malli ennakkoarviointimenettelystä päätöksentekoprosessissa.
Tutkimuksen perusteella Saarijärven on kannattavaa liittyä HINKU-verkostoon. Tulevaisuudessa lisäksi myös FISU-verkoston jäsenyyttä voisi harkita tavoitteellisuuden kehittyessä. Kansainväliset verkostot mahdollistavat kansainvälisten verkostojen luomisen ja edistävät EU:n hankerahoitusten hakemista.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin