Ruuska Kaisa: Ruokohelven, metsäteollisuuden sivutuotteiden ja eräiden kierrätyslannoitteiden toimivuus kasvualustoissa

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Ruuska Kaisa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää valikoitujen kierrätyslannoitteiden, metsätalouden sivutuotteiden ja ruokohelpikuidun toimivuutta kasvualustoissa. Tutkittavina materiaaleina olivat ruokohelpi, biojätekomposti, orgaaninen kivennäislannoite, mädätysjäännös, kompostoitu hevosen kuivikelanta, kuorihiekka, kuitusavi ja kuitujae. Tavoitteena oli selvittää, onko materiaaleilla kasvien kasvua estävää vaikutusta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, kuinka nopeasti kierrätyslannoitteiden sisältämä typpi vapautuu kasvualustaan kasveille käyttökelpoisiin typen muotoihin.

Tutkittavista materiaaleista valmistettiin kymmenen kasvualustaseosta. Tutkimuksen alussa suoritettiin kiinankaalin kasvatuskoe, jolla selvitettiin materiaalien vaikutusta testikasvin itävyyteen ja kasvuun. Kasvatuskoe toteutettiin standardin SFS EN 16086.1:2012 ja VTT:n Kompostin kypsyystesti: Fytotoksisuus/Kasvitesti -menetelmäohjeiden mukaisesti. Kasvatuskokeen jälkeen seurattiin kasvualustaseoksien pH:n, johtokyvyn, ammonium- ja nitraattitypen pitoisuuksia kuukausittain yhteensä kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen seoksista lähetettiin näytteet tarkempiin ravinneanalyyseihin.

Kasvatuskokeessa lannoitemateriaaleista biojätekomposti ja eläinperäinen orgaaninen kivennäislannoite antoivat hyviä kiinankaalin kasvutuloksia. Myös ruokohelvessä ja metsäteollisuuden sivutuotteen kuorihiekan ja ruokohelven seoksessa kiinankaali kasvoi hyvin. Ravinneseurannan aikana kävi ilmi, että ruokohelpi sitoo voimakkaasti typpeä kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Kasvatuskokeen tulosten mukaan metsäteollisuuden sivutuotteista kuitusavessa ja kuitujakeessa vaikuttaisi olevan fytotoksisuutta. Ruokohelven typen sitoutumiseen sekä muiden materiaalien kasvunestovaikutusta voisi mahdollisesti vähentää kompostoimalla kyseiset materiaalit ennen käyttöä.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin