Turunen Laura: Pientuotantoeläinten soveltuvuus, koulutus ja käyttö Green Care -asiakastyössä

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Turunen Laura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvaessa myös Green Care -toiminta on lisääntynyt Suomessa. Samalla myös tiedontarve on lisääntynyt ja varsinkin tuotantoeläinten käytöstä ja soveltuvuudesta Green Care -toimintaan ja eläinavusteisiin menetelmiin kaivataan tutkimustietoa. Vastauksena tähän nimenomaiseen tarpeeseen, tavoitteena oli tutkia, millaiset pientuotantoeläimet (kanit, siipikarja, vuohet, lampaat ja minisiat) työhön soveltuvat ja mitä niiden koulutus ja käyttö vaatii.

Tutkimus toteutettiin johtamalla aiheesta suoraan tutkimuskysymykset ja jotta aineistoa saataisiin riittävästi, menetelmäksi valittiin menetelmätriangulaatio, joka mahdollisti määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen yhdistämisen. Teemahaastatteluun valittiin viisi Green Care -palveluntuottajaa, jotka tarjosivat asiakkailleen mahdollisuuden työskennellä pientuotantoeläinten parissa. Sähköinen kyselylomake kohdistettiin pientuotantoeläinten parissa Green Care -palveluita hyödyntäneille tai tarjonneille henkilöille, teoreettista ja lumipallo-otantamenetelmää hyödyntäen. Vastausprosentti sähköiseen kyselylomakkeeseen sähköpostikyselylinkin kautta oli 13 % ja julkisen nettilinkin kautta 0,5 %.

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että kokemukset pientuotantoeläinten koulutuksesta ja käytöstä ovat olleet pääasiallisesti positiivisia, vaikka haasteitakin on ilmennyt. Pientuotantoeläimillä on monia asiakastyön kannalta hyviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi pieni koko ja monikäyttöisyys. Tutkimustuloksissa on kerrottu monipuolisesti muun muassa mitkä tekijät vaikuttavat eläinlajivalintoihin ja mitkä ovat työskentelymahdollisuudet sekä työn vaatimukset. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pientuotantoeläimet soveltuvat hyvin Green Care -toimintaan ja niiden käyttöä asiakastyössä voidaan suositella myös muille palveluntarjoajille.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin