Varjos Aino: Ruoan turvallisuus Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tutkimus nuorten aikuisten asenteista ja mielipiteistä ruoan turvallisuudesta

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Varjos Aino, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Ruoan turvallisuus ja laatu kiinnostavat yhä useampaa kuluttajaa. Kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka tulee ja onko se turvallista ja puhdasta.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ruoan turvallisuutta valvontaan Suomessa ja Yhdysvalloissa ja miten nämä käytännöt eroavat toisistaan. Tavoitteena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, miten 19-29-vuotiaat nuoret suhtautuvat oman maansa ruoan turvallisuuteen ja millaisia huolenaiheita ruoanturvallisuudesta nousee esille.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja kysely suunnattiin suomalaisille ja yhdysvaltalaisille ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville nuorille aikuisille. Tutkimukseen vastasi 124 suomalaista ja 38 yhdysvaltalaista. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien huolenaiheita ruoanturvallisuudesta sekä omia toimintatapoja ja asenteita elintarviketurvallisuudesta.

Suomalaisilla on tutkimuksen perusteella suurempi luottamus oman kotimaansa ruoan turvallisuuteen kuin yhdysvaltalaisilla. Suomalaiset olivat myös enemmän huolissaan ja kiinnostuneita ruoan alkuperämaasta kuin yhdysvaltalaiset. Suomalaisia huoletti yhdysvaltalaisia enemmän myös ruoassa olevat antibiootit ja hormonit. Yhdysvaltalaisia huoletti suomalaisia enemmän ruokamyrkytyksen saaminen, kotimaisessa lihassa olevat taudinaiheuttajat ja elintarvikkeiden käsittely ravintoloissa.

Omat toimintatavat jakautuivat molempien maiden kesken tasaisemmin kuin ruoan turvallisuuteen liittyvät mielipiteet, ja elintarviketurvallisuus otettiin huomioon suomalaisten ja yhdysvaltalaisten kesken melko samanlaisin keinoin.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin