Viikari Ira: Hajautetun tuotannon mahdollisuudet. Kyselytutkimus Saarijärven, Kannonkosken ja Karstulan alueilla

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Viikari Ira, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

SSYP Kehitys Oy, Kehitysyhtiö Karstulanseutu Oy ja Kannonkosken kunta toteuttivat yhteistyössä selvityshankkeen, jonka päämääränä on tuoda ratkaisuja yritysten tuotantokapasiteettiongelmaan tuomalla yhteen työn tekijöitä ja -tarjoajia, sekä parantaa vajaakäyttöisten tuotantoresurssien käyttöä maaseudulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Saarijärven, Karstulan ja Kannonkosken alueiden vajaakäyttöisiä tuotantoresursseja, työvoimaa, osaamista ja maatalousyrittäjien kiinnostusta alihankintatyön tekemiseen tai teettämiseen. Myös halukkuutta ja valmiuksia investoida joko alihankintatyöhön tai hajautettuun tuotantoon kartoitettiin. Työn tarkoituksena oli tuottaa ja tarjota tutkimustietoa hankkeelle toteuttamalla kysely paikallisille maatalousyrittäjille. Kysely toteutettiin Webropolkyselynä ja siihen vievä linkki lähetettiin sähköpostitse yhteensä 398 henkilölle.

Kysely toteutettiin maalis–huhtikuussa 2018 ja vastauksia saatiin yhteensä 62 kappaletta. Vastaajamäärä olisi voinut olla parempikin, mutta vastauksia saatiin kuitenkin tyydyttävästi ja pystyttiin tarjoamaan hankkeelle kylliksi tutkimustietoa jatkoa ajatellen. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kaikkia kyselyssä kartoitettuja vajaakäyttöisiä resursseja löytyy niin Saarijärven, Karstulan kuin Kannonkoskenkin alueilta ja niitä ollaan myös valmiita myymään tai vuokraamaan. Myös lisäkoulutukselle sekä alihankintatyön tekemiselle että teettämiselle vaikutti olevan tarvetta ja eri alojen osaamista oli laajasti. Suurin osa vastaajista (73 %) oli myös valmiita investoimaan alihankintaan.

Kyselyn tuloksia ei voitu verrata mihinkään aikaisempaan tutkimustietoon, sillä vastaavia kartoituksia ei ole ennen alueella tehty. Kyselyn tuloksista on jo saatu konkreettista hyötyä ja tuloksia hyödynnetään jatkossa myös Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin luotsaamassa PÄMÄ-kehittämishankkeessa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin