Biotalouskampuksella toteutamme T&K&I -toimintaa tutkinto-opetuksen rinnalla. Painopisteenä hankkeissa ovat energiantuotannon, maidon- ja naudanlihantuotanto, maatalouden vesiensuojelu sekä haja-asutusaluiden jätevesien hallinta.

VinsectS – Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa hyönteistalouden mahdollisuudet Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan alueella sekä laskea ja selvittää pienyrittäjyyden mahdollisuudet sekä sivuelinkeinot hyönteistaloudessa. Tavoitteena on myös kytkeä hyönteiskasvatuksen demonstraatio opintokokonaisuuksiin, millä mahdollistetaan nuorten yrittäjien osaaminen tulevaisuuden hyönteistaloudessa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sekä VTT

Hanke toteutetaan 12.1.2018 – 31.8.2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -rahoitusohjelma.

Katso lisää: https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2686

BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen

Biotalous on nopeassa muutoksessa oleva toimiala, joka tarvitsee suuren joukon keksijöitä ja yrityksiä luomaan ja tuottamaan uusia tuotteita. Tässä hankkeessa kokeillaan innovaatioiden edistämistoiminnan yhteistyötä oppilaitoksen ja kahden kehittämisyhtiön välillä innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevien liikeideoiden edistämiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy käytännössä testattu toimintamalli innovaatiotoimintaan, jossa yhteistyöllä luodaan uudenlaiset edellytykset keksintöjen kaupallistamiseen

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sekä SSYP Kehitys Oy ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy.

Hanke toteutetaan 1.1.2018 – 31.12.2020 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -rahoitusohjelma.

Katso lisää: https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2690

Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä

Biopolymeerit ovat biologisten prosessien tuottamia polymeeriyhdisteitä, joiden on havaittu sitovan tehokkaasti ravinteita vedestä. Hankkeen tavoitteena on tutkia eri biopolymeerien soveltuvuutta maatalouden valumavesien fosforin saostuksessa, sekä syntyvän lietteen lannoituspotentiaalia eri viljelykasveille. Menetelmän toimivuutta maatalousvesien käsittelyssä tutkitaan Tarvaalan Biotalouskampuksen kosteikolla, sekä yksityisellä maatilalla Siikajoen Ruukissa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus.

Hanke toteutetaan 1.9.2017 – 30.11.2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa ja ravinteiden kierrätysohjelman tavoitteita edistävät hallitusohjelman kärkihankkeet

Katso lisää: http://www.syke.fi/hankkeet/biop

BioKas – Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut

Ympäristötietoisuuden ja ekologisten arvojen vahvistumisen myötä kaupunkiviljelystä on tullut kasvava trendi, joka on luonut tarpeen vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien kasvualusta- ja pakkausmateriaalien kehittämiselle. BioKas – Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kierrätysmateriaaleista ja teollisuuden sivuvirroista valmistettu biologisesti hajoava kasvualusta kaupunkiviljelyyn.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus yhdessä useiden keskisuomalaisten yritysten kanssa.

Hanke toteutetaan 1.6.2017 – 31.3.2020 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Katso lisää: https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2571

Freshabit LIFE IP -hanke

Hankkeen päätavoite on Natura 2000 -vesistöalueiden ekologisen tilan ja monimuotoisuuden parantaminen. Hankkeessa on mukana 31 kumppania ja 10 osarahoittajaa. Valtakunnallisessa hankkeessa on kahdeksan kohdealuetta.

JAMKin Biotalousinstituutti edistää hankkeessa valuma-aluekohtaista yhteistyötä vesiensuojelun kehittämiseksi. Hankkeessa seurataan vesiensuojelun pilottikohteen toimintaa automaattisen vedenlaadun mittauksen avulla. Biotalousinstituutin asiantuntijat neuvovat ja opastavat toteutuksen aikana maanomistajia perustamaan luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistäviä kosteikkoja.

Hanke toteutetaan 1.6.2016 – 30.9.2022 välisenä aikana. Pääkoordinoija: Metsähallitus Luontopalvelut

Hanketta rahoittaa EU:n LIFE-rahoitusohjelma.

Katso lisää: http://www.metsa.fi/freshabit

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa -koulutushanke

Hankkeen tarkoituksena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännönläheisesti kehittää ja edistää keskisuomalaisten luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä pellolta pöytään. Luomuviljelijöitä ja luomujatkojalostajia, niin nykyisiä kuin potentiaalisia uusia luomutoimijoita, koulutetaan kaikille avoimissa pienryhmissä, pellonpiennarpäivissä ja opintomatkoilla niin koulutustiloissa kuin tiloillakin ja itseopiskellen verkko-opinnoissa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ProAgria Keski-Suomi sekä Luonnonvarakeskus.

Hanke toteutetaan 1.8.2016 – 31.12.2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Katso lisää: https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/luomuks

Lähienergialla omavaraisuuteen

Hankkeen lähtökohtana on Keski-Suomen maakunnan energiahuoltovarmuuden turvaaminen ja energiaomavaraisuuden parantaminen hyödyntäen paikallisia energialähteitä, ottaa käyttöön tehokasta hyväksi havaittua teknologiaa, parantaa energialiiketoiminnan kannattavuutta sekä vähentää energiantuotannosta koituvia päästöjä. Hankkeessa tuotetaan energiaomavaraisen yhteisön toimintamalli, jolla energiaa pystytään siirtämään kannattavasti kiinteistöstä toiseen. Hankkeessa tiedotetaan ja tarjotaan neuvontaa uusista teknologisista mahdollisuuksista, kannattavuudesta sekä uusista toimintamalleista.

Hanketta koordinoi Suomen metsäkeskus, osatoteuttajia ovat JAMKin Biotalousinstituutti, POKE luonnonvara-ala sekä Keski-Suomen energiatoimisto.

Hanke toteutetaan 15.3.2016 – 15.3.2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma

Katso lisää: https://www.metsakeskus.fi/lahienergialla-omavaraisuuteen

Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen (BiKa)

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, joka mahdollistaa biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Kohderyhmän muodostavat pääasiassa kehittyvien maatalousalueiden maatilayrittäjät, koneurakoitsijat sekä logistiikkayritykset. Hanke luo kohderyhmälle alueellista kilpailuetua tehostamalla resurssien käyttöä.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Luonnonvarakeskus.

Hanke toteutetaan 1.3.2016 – 30.4.2018 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja Keski-Suomen ELY -keskus.

Katso lisää: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/bika/Etusivu/

Sykettä Keski-Suomen metsiin –hanke

Hanke vastaa haasteisiin, joita puun käytön lisääntyminen aiheuttaa. Hankkeessa tavoitellaan entistä parempaa metsien hoitoa ja luonnon huomioimista. Metsäala tarvitsee uusia osaajia ja tieverkko on saatava kuntoon. Jokaiselle keskisuomalaiselle tarjotaan lisää tietoa metsien käytöstä.

Hankkeessa ovat mukana Suomen metsäkeskus, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jämsän ammattiopisto sekä Päijänteen metsänhoitoyhdistys.

Hanke toteutetaan 1.2.2016 – 31.1.2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Katso lisää: https://www.metsakeskus.fi/syketta-keski-suomen-metsiin

Hankkeessa on pidetty lukuisia tilaisuuksia metsänomistajille sekä metsäalan toimijoille, joista esimerkkinä alla oleva video metsätilan sukupolven vaihdoksesta ja kuolinpesän purkamisesta. Hankkeessa on myös tehty mm. video eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksesta.

Hukat hyötykäyttöön – resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä

Hanke lisää eri keinoin tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken ja kannustaa etsimään ratkaisuja ylijäämäresurssiensa hyötykäyttöön sekä edistää hukkien vähentämistä ja neitseellisten materiaalien korvaamista uusiomateriaaleilla. Hanke luo alueellisen monistettavan toimintamallin, jonka tavoitteena on edistää alueellista resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Hankkeen toimet on suunnattu erityisesti paikallisiin pieniin ja mikroyrityksiin, jotka toimivat metalli-, rakennus- ja puutuotealalla Keski-Suomessa.

Hanketta toteuttavat: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinsituutti, Keski-Suomen energiatoimisto, jota hallinnoi Benet Solutions Oy, JYKES, Saarijärven kehittämisyhtiö, Äänesseudun kehitys, Karstulanseutu sekä WITAS

Hanke toteutetaan 2016 – 2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja Keski-Suomen ELY -keskus.

Katso lisää: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hukat-hyotykayttoon/etusivu/

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila (MEKA)

MEKA -hankkeen tehtävänä on tarjota alkutuotantoon ja yrittäjien hyvinvointiin liittyvää koulutusta keskisuomalaisille maatalousyrittäjille. Hankkeen tavoitteena on tukea ja ylläpitää keskisuomalaisten maatalousyrittäjien ammatillista osaamista liikkeenjohdon, tuotantotoiminnan ja teknologian osalta ja näiden kehittymistä sekä tukea yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan pienryhmäkoulutuksia, opintomatkoja sekä seminaareja ja erilaisia ajankohtaispäiviä. Pääpaino on maidon- ja naudanlihantuotannossa, mutta koulutukset käsittelevät myös peltokasvien tuotantoa.

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti yhdessä ProAgria Keski-Suomen kanssa

Hanke toteutetaan 1.11.2015 – 31.10.2019 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Katso lisää: https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/menestyva-keskisuomalainen-nautakarjatila-meka

Monivaikutteinen mallikosteikko

Tarvaalan kampusalueelle on toteuttu monivaikutteinen kosteikko, jonka avulla tutkitaan maatalouden valuvesien ja ravinteiden hallintaa. Kosteikon avulla toteutetaan monipuolista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutustu POKEn opiskelijoiden tekemän videon avulla kosteikon rakentamiseen ja videoon kosteikon käytöstä T&K&I-toiminnassa.

 

Biopooli -hanke

Hankkeessa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen Biopooli -toimintakonsepti ja liiketoimintamalli sekä demonstroidaan Biopoolin toimintaa valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa. Biopoolin osana hankkeessa pilotoidaan ja demonstroidaan yrityslähtöisesti uusia innovatiivisia menettelytapoja ja käsittelyjä.

Hanke toteutetaan 1.2.2015 – 31.1.2018 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitys rahasto (EAKR)

 

Biopooli/investointi-hanke

Investointihankkeessa toteutetaan Pohjoisessa Keski-Suomessa koeympäristö, jossa voidaan demonstroida terminaalitoimintaan perustuva uusi resurssiviisas Biopooli -toimintakonsepti ja liiketoimintamalli. Hankkeen investoinnit:

1. Konenäköön perustuva laitteisto, jolla erotellaan polttoainevirrasta runsaasti uuteaineita sisältävä oksahake.

2. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä keinokuivausmenetelmä, joka mahdollistaa hyötykuorman kasvattamisen kuljetuksissa.

3. Hakkeen varastoinnin kehittämiseen liittyvät rakenteet ja mittauslaitteistot.

4. Laitteistot, joilla kehitetään eri työvaiheissa biomassatuotantoketjujen tuottavuutta.

Hanke toteutetaan 1.2.2015 – 31.1.2018 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitys rahasto (EAKR).

Lisätiedot Biopooli -hankkeista Tapani Sauranen , p. +358400226394, tapani.sauranen(at)jamk.fi

POKE on mukana VTT:n koordinoimassa Energiapajun kestävä tuotanto ja käyttö -projektissa. Muut yhteistyökumppanit ovat Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Vapo Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Biowatti Oy.